Gebiedsinformatie

Ontstaansgeschiedenis

Stapsteen ’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich hier thuis voelen. Het gebied is een onderdeel van de ecologische  verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal.  ’t Zwanenbroekje werkt samen met de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek en het IVN, vereniging voor natuur en milieu-educatie van het Rijk van Nijmegen.

Voor een impressie van het gebied bekijk het You tube filmpje

Ploegdriever IVN Landschap van iedereen

http://www.youtube.com/watch?v=a20xEFn-8q8

of bekijk het filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=a20xEFn-8q8&list=UUarTPtnENUGOq8nkxPVk11w&index=12

 

 

Overzicht van gebied met rietmoerassen langs ‘t Meertje

Overzicht gebied met rietmoerassen langs ‘t Meertje

 

Ecologische verbindingszone:
’t Zwanenbroekje als stapsteen

De ligging van ’t Zwanenbroekje tussen de verkeersweg en het Meertje is strategisch. Beide vormen een geduchte barrière voor dieren die zich willen verplaatsen van de stuwwal naar de polder of omgekeerd. Er zijn technische voorzieningen getroffen om de doortocht mogelijk te maken, zoals tunnels voor kleine zoogdieren, zoals de Das en natuurvriendelijke oevers. De aanwezigheid van  ’t Zwanenbroekje als leefgebied en stapsteen maakt het dieren aantrekkelijk hiervan gebruik te maken.

Uitbreiding van ‘t Zwanenbroekje

Sinds december 2008 is het Natuurontwikkelingsproject ’t Zwanenbroekje uitgebreid met een rietmoeras langs het Meer en met natte graslanden  aan de oostzijde van de beek, naast het wandelpad naar het voetgangerspontje over ’t Meertje . Het gaat om het herstel van de vroegere situatie. Het is de bedoeling langs de west-, zuid- en oostrand van de nieuwe graslanden een heg te planten. Bij elkaar een lengte van ongeveer 1200 meter. In de Ooijpolder waren vroeger veel meer heggen. Door de introductie van het prikkeldraad, de rationalisatie van de landbouw en ruilverkavelingen zijn veel heggen verdwenen. Aanleg van heggen draagt bij aan de door ’t Zwanenbroekje nagestreefde biodiversiteit en aan de aantrekkelijkheid van het landschap. Delen van de heg zullen gevlochten worden als veekering.

Zicht op de rietmoerassen langs ‘t Meertje. Foto : Flora-faunawerkgroep Gelderse Poort

Zicht op de rietmoerassen langs ‘t Meertje.
Foto : Flora-faunawerkgroep Gelderse Poort

Natuurwaarden

Zeer schoon water uit de bronnen op de stuwwal, dat voorheen in het riool verdween, stroomt via een duiker onder de weg naar het gebied en door een moeraszone naar het Meertje. Er zijn vistrappen aangelegd zodat trekvissen vanaf de Waal de bovenloop van de beken kunnen bereiken. Er zijn poelen en waterpartijen gegraven voor amfibieën en andere waterbewoners. De oever langs het Meertje is zodanig ingericht dat vogels en vissen er makkelijk kunnen schuilen, nesten maken of paaien. Er is een griend en er zijn  hagen geplant van inheems materiaal, waarin vlinders, andere insecten en vogels voedsel en schuilplaatsen vinden. Kleinere zoogdieren vinden hier dekking bij hun omzwervingen en overwintering. Er zijn takkenrillen gelegd en er is een broeihoop opgeworpen om ringslangen te lokken en in het terrein te krijgen. Libellen maken gebruik van de poelen en sloten om hun eitjes af te zetten. Grenzend aan de natte, soortenrijke graslanden is een groot rietmoeras aangelegd ten behoeve van de Roerdomp en de grote Karekiet.

Zicht op 't Zwanenbroekje en het dorpje Persingen

Zicht op ’t Zwanenbroekje en het dorpje Persingen.

Doelgroep

Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen het natuurgebied in ogenschouw nemen vanaf het openbare wandelpad dat dwars door ’t Zwanenbroekje naar het pontje loopt. Ook vanaf de witte voetgangersbrug bij de havo, de Landbouwweg, de Dijkgraaf van Wijckweg en de Persingensestraat is het gebied goed zichtbaar. Met name  het wat hoger gelegen rivierduin bij het kerkje van Persingen, gelegen aan de noordoever van ’t Meertje biedt een fraai uitzicht op de plassen met vogels en de achterliggende graslanden van ’t Zwanenbroekje.

Onder begeleiding wordt het gebied bezocht door groepen belangstellenden. De educatieve doelstelling wordt met name gediend door het werk dat leerlingen van scholen uit de gemeente en uit Nijmegen verrichten (basisscholen, maatschappelijke stages).

Voor toegang onder begeleiding in het gebied: e-mail naar ghberg@gmail.com

Financiën

’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, zonder winstoogmerk. Het heeft geen eigen inkomsten. Voor het beheer van het gebied is per 1 januari 2017 de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek verantwoordelijk. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd door vrijwilligers uit de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen en leden van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN- Rijk van Nijmegen.

Om te voorzien in kosten die niet uit vergoedingen van de overheid, subsidies, en dergelijke kunnen worden bestreden is de Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje opgericht. .

Voor meer informatie, zie de onderstaande  folder.

Natuurontwikkelingsproject A4 2 200804231 versie 2012